Owen Biên Hòa

Bệnh viện Quân Y 7B, Nguyễn Ái Quốc, TP. Biên Hòa

0902308279

owenbienhoa@gmail.com